Witamy w DiscEF! | Welcome to DiscEF!

Ten program badań rozpoczął się od mniejszego projektu dla Global Develoment Network, który sfinansował wniosek Joanny Tyrowicz i Irene van Staveren “Gender Discrimination Over Transition” (styczeń 2012 – czerwiec 2013). Więcej o tym projekcie można przeczytać tutaj

Praca z kolektorami zbiorów BAEL lub danych spisowych wskazała, jak nieliczne są źródła dla wielu krajów transformujących się. Postanowiliśmy więc rozpocząć nowy program badawczy, aby zebrać dane dla większej liczby krajów. Jednocześnie, uczestnicząc w innym przedsięwzięciu badawczym dotyczącym płac efektywnościowych, zdaliśmy sobie sprawę, że oszacowania skali problemu dyskryminacji w wielu analizach empirycznych mogą być wypaczone. Bierze się to z prostej obserwacji: jeśli w rzeczywistości stosuje się płace efektywnościowe, ale tylko w wybranych gałęziach, w których ilościowo w zatrudnieniu dominują mężczyźni, większość metod badawczych wykaże dyskryminację, nawet wówczas, gdy płace kobiet są dokładnie równe ich produktywności. Dlatego staramy się opracować metodę, która może uodpornić szacunki na to zjawisko. Poza tym, dyskryminacja może nieść za sobą istotne konsekwencje zarówno dla ubóstwa jak i dla decyzji o zakładaniu rodziny. Wydawało nam się że połączenie wszystkich tych tematów w jednym programie badań może okazać się przydatne. Na całe szczęście Narodowe Centrum Nauki podzielało naszą opinię i postanowiło sfinansować nasz projekt. Tak rozpoczął się DiscEF :).


This research agenda has started as a smaller project for Global Develoment Network who funded an application by Joanna Tyrowicz and Irene van Staveren “Gender Discrimination Over Transition” (January 2012 – June 2013). You can read more about this project here.

Working with mass collections of LFS or census data (like IPUMS, LSMS, or ISSP) we figured these sources are quite scarce with many important countries missing entirely. Thus, we set up a new research agenda to collect more data. At the same time, engaged in different project on efficiency wages, we realized many of the empirical analyses of the discrimination problem are likely to be biased. This is because if efficiency wages are indeed used in industries were women are scarce, any empirical strategy employed so far in the literature will find discrimination even if womens’ wages equal exactly their productivity. We tried to work on a method that could immunize the estimations to that problem. Finally, there can be important consequences of discrimination on both poverty and child-bearing. We thought that combining all these topics in one research agenda could prove useful. Gladly, also National Science Center agreed this would be useful and decided to fund this project. This is how DiscEF has started :).