Nasze artykuły

W artykule Gender Wage Gap in Poland – Can It Be Explained by Differences in Observable Characteristics? skupiliśmy się na analizie zmian w czasie luki płacowej między kobietami i mężczyznami w Polsce. Okazało się, że wbrew naszym przypuszczeniom luka nie zmalała w porównaniu do jej poziomu z roku 1995!

Karolina Goraus, Joanna Tyrowicz
Gender Wage Gap in Poland – Can It Be Explained by Differences in Observable Characteristics?
>>przeczytaj streszczenie


Bliższa inspekcja identyfikacji płci w języku wskazuje, że dostępne w literaturze oszacowania luki płacowej są ceteris paribus wyższe w krajach w których taka identyfikacja istnieje – nasze wyniki wskazują, że tak.

Karolina Goraus, Joanna Siwińska, Joanna Tyrowicz, Lucas van der Velde
Language and (the Estimates of) the Gender Wage Gap
>>przeczytaj streszczenie


Czy różnice w charakterystykach tłumaczą różnice w płacach kobiet i mężczyzn? Jakie są dostępne metody dekompozycji luki na część objaśnioną charakterystykami oraz część której wytłumaczyć się nie da, czyli “skorygowaną lukę płacową”? Jaki wpływ na oszacowania skorygowanej luki ma dobór charakterystyk uwzględnianych w dekompozycji?

Lucas van der Velde, Joanna Tyrowicz, Karolina Goraus
What is the true gender wage gap? A comparative analysis using data from Poland
>>przeczytaj streszczenie


Artykuł The Goodwill Effect? Female Access to the Labor Market Over Transition: A Multicountry Analysis przedstawia naszą analizę różnic w sytuacji kobiet na rynku pracy pomiędzy krajami. W tym celu spójną metoda oszacowaliśmy luki płacowe i partycypacyjne między kobietami i mężczyznami w krajach transformacji oraz gospodarkach zachodnich.

Karolina Goraus, Joanna Tyrowicz
The Goodwill Effect? Female Access to the Labor Market Over Transition: A Multicountry Analysis
>>przeczytaj streszczenie


Wraz z wiekiem kobiety doświadczają coraz wyższej skali nierówności płacowej, na co wskazuje innowacyjne zastosowanie estymatora DiNardo, Fortin and Lemieux do dekompozycji luk w płacach: Differences in the estimates of the gender wage gap over the life cycle

Joanna Tyrowicz, Lucas van der Velde, Irene van Staveren
Differences in the estimates of the gender wage gap over the life cycle
>>przeczytaj streszczenie


Kobiety w krajach transformujących się częściej uważają, że w warunkach kryzysu uzasadnione jest zwolnienie ich właśnie, a nie ich mężów. A co z tych przekonań wynika dla równości płci?

Karolina Goraus, Magdalena Smyk, Lucas van der Velde
Women in transition and today: what do they want, realize, and experience in the labor market?
>>przeczytaj streszczenie