08/08/2017
admin

Nowa publikacja

W artykule Redystrybucja wewnątrzpokoleniowa w systemie emerytalnym przeanalizowaliśmy jaką skalę redystrybucji w systemie emerytalnym wprowadza stosowanie wspólnych tablic trwania życia dla kobiet i mężczyzn. Analizie poddano system zdefiniowanej składki. Uwzględniono także ew. nierówności płacowe ze względu na płec.

Magda Malec
Redystrybucja wewnątrzpokoleniowa w systemie emerytalnym

Wykorzystanie wspólnych tablic dalszego oczekiwanego trwania życia przy obliczaniu wysokości emerytury w systemie zdefiniowanej składki skutkuje subsydiowaniem przeciętnie dłużej żyjących kobiet przez krócej żyjących mężczyzn. Celem artykułu jest oszacowanie skali tej redystrybucji. Przeprowadzono symulacje oparte na modelu nakładających się pokoleń z obowiązkowym repartycyjnym systemem zdefiniowanej składki oraz heterogeniczności w ramach kohorty. Uwględniono również wydłużanie się dalszego oczekiwanego trwania życia, zgodnie z projekcjami demograficznymi. Zastosowanie wspólnych tablic życia skutkuje redystrybucją w kierunku kobiet na poziomie ok. 0,5–0,7%, wyrażoną za pomocą ekwiwalentu konsumpcji jako procent konsumpcji mężczyzn w cyklu życia. Taka skala redystrybucji w ramach systemu emerytalnego w bardzo niewielkim stopniu rekompensuje kobietom dyskryminację na rynku pracy

Zobacz prezentację|Watch presentation