Dobra kultury jako dobra doświadczane

Ten program badań rozpoczął się od projektu kierowanego przez Michała Krawczyka Ochrona własności intelektualnej w erze internetu, analiza ekonomiczna (grudzień 2011 – grudzień 2014). Więcej o tym projekcie można przeczytać tutaj lub tutaj. Zrealizowany projekt stał się inspiracją do dalszej pracy w obszarze ekonomii dóbr kultury. Tym razem, koncentrujemy się na ekonomicznych aspektach związanych z heterogenicznością i doświadczanym charakterem dóbr kultury. Konsument, mając niepełną wiedzę przed „skonsumowaniem” dobra kultury (np. czy mu się spodoba), nie może dobrze ocenić, jaką korzyść odniesie. Niechętni ryzyku, możemy rezygnować z pomysłu kupna biletów na Mahlera, bo po prostu nie wiemy, czy nam się spodoba. Taka obawa jest szczególnie uzasadniona w przypadku dóbr kultury dostępnych w formie cyfrowej, dla których dostępne są darmowe, nieautoryzowane alternatywy.

Głównym celem projektu jest odpowiedź na pytanie czy doświadczany charakter dóbr kultury wpływa na zmniejszenie maksymalnej kwoty jaką konsument jest gotowy zapłacić za dane dobro kultury? W projekcie planowana jest również analiza czynników wpływających na wysokość wpłat dokonywanych w systemie „Płać ile chcesz” przed i po skonsumowaniu dóbr kultury. [opis projektu]


Cultural goods as experience goods

This research agenda has started as a project Economics of digital intellectual property rights infringement lead by Michał Krawczyk (from December 2012 – December 2014). You can read more about this project here or here.

Inspired by these results, we dig deeper into cultural economics. Our new project focuses on heterogeneity and experience character of cultural goods. For experience goods, the consumer cannot judge ex ante how much utility she will gain from consuming. Thus, especially under risk aversion, buyer in principle willing to purchase may abstain due to uncertainty. This may be the case in many cultural goods, in particular if the consumer may choose a free unauthorized version of the product as an alternative.

Our main goal is to answer the question: does the experience character of cultural goods (consumers learn about the value of the good only after “consumption”) reduce the maximum amount of money that they are willing to pay for the good? In the project we will also analyze factors which may have a causal effect on the prices paid voluntarily in Pay-What-You-Want schemes. [project description]