Projekt | Project

Ten program badań rozpoczął się od projektu kierowanego przez Michała Krawczyka Ochrona własności intelektualnej w erze internetu, analiza ekonomiczna (grudzień 2011 – grudzień 2014). Więcej o tym projekcie można przeczytać tutaj lub tutaj.

Zrealizowany projekt stał się inspiracją do dalszej pracy w obszarze ekonomii dóbr kultury. Tym razem, koncentrujemy się ekonomicznych aspektach związanych z heterogenicznością i doświadczanym charakterem dóbr kultury. W przypadku dóbr doświadczanych, konsument przed ‚skonsumowaniem’ dobra posiada niepełną informacje odnośnie jego jakości (szczegółowych charakterystyk produktu), potrzebną do oszacowania przyrostu użyteczności z konsumpcji. W rezultacie, gdy niepewność co do jakości danego produktu jest odpowiednio wysoka, konsument, a szczególnie ten posiadający awersję do ryzyka, może zrezygnować z kupna danego dobra. Taka obawa jest szczególnie uzasadniona w przypadku dóbr kultury dostępnych w formie cyfrowej, dla których dostępne są darmowe, nieautoryzowane alternatywy.

Głównym celem projektu jest odpowiedź na pytanie czy doświadczany charakter dóbr kultury (tj. o wartości danego dobra konsument przekonuje się dopiero po jego „skonsumowaniu”) wpływa na zmniejszenie maksymalnej kwoty jaką konsument jest gotowy zapłacić za dane dobro kultury? W projekcie planowana jest również analiza czynników wpływających na wysokość wpłat dokonywanych w systemie ‚Płać ile chcesz’ przed i po skonsumowaniu dóbr kultury.

Najłatwiej widocznym „na zewnątrz” efektem działań projektu jest niniejsza strona internetowa, na której zamieszczane będą m.in. zasoby merytoryczne wypracowane w trakcie realizacji projektu: prezentacje, wyniki prac, zebrane dane empiryczne. Zainteresowanych zapraszamy do przeczytania dłuższego opisu projektu, a także do przeglądania, poprzez menu na górze strony, zebranych przez nas dotychczas materiałów.


This research agenda has started as a project Economics of digital intellectual property rights infringement lead by Michał Krawczyk (from December 2012 – December 2014). You can read more about this project here or here.

The aforementioned project became an inspiration for further research in the field of cultural economics. Our new research is concerned with economic aspects related to the heterogeneous and experience character of cultural goods. For experience goods, the consumer has imperfect ex ante consumption information with respect to the characteristics of the good that are important to the derivation of utility. As a result, when uncertainty with respect to the quality of the good is high, a buyer who is willing to pay for a good but who is risk-averse may abstain from the purchase. This may be the case in many cultural goods, in particular if the consumer may choose a free unauthorized version of the product as an alternative (mainly those offered digitally).

The main goal of the project is to answer the question: does the experience character of cultural goods (i.e. the consumers learn about the value of the good after “consumption”) reduce the maximum amount of money that a customer is willing to pay for the good? In the project we will also analyze factors which may have a causal effect on the prices paid voluntarily in Pay-What-You-Want ex ante consumption and Pay-What-You-Want ex post consumption pricing schemes.

The results of the project will become easily accessible on this webpage, where we will post resources created in the project, inter alia, presentations, research results, collected data. If you are interested in our project, you can read the full research description here or read through other resources, collected in the navigation bar.