Research Assistant at GRAPE
PhD Candidate at University of Warsaw

E-mail: mbielecki@wne.uw.edu.pl
Postal address:
University of Warsaw
Department of Macroeconomics and International Trade Theory
Dluga 44/50
00-241 Warsaw, Poland


Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wydział Nauk Ekonomicznych

Uniwersytetu Warszawskiego

Zajmuję się głównie makroekonomią teoretyczną i stosowaną. Obecnie pracuję nad powiązaniami pomiędzy endogenicznym wzrostem w nurcie neo-Schumpeterowskim oraz cyklami koniunkturalnymi. Interesuję się także ekonomią monetarną, obliczeniową oraz rynków pracy.

My main fields are theoretical and applied macroeconomics. Currently I work on links between neo-Schumpeterian endogenous growth and business cycles. My interests also touch upon monetary, computational, and labour economics.