Projekt | Project


Objectives | Cel badania

In English: The main goal of the project is to analyze the patterns of firm survival in the case of a large structural shock. Specific context of this process is provided by eventual misallocation of resources (e.g. excessive or insufficient K/L ratio). This was the situation of Polish state owned enterprises (SOEs) on the verge of transition from a centrally planned economy to a market one.
read more

Po polsku: Głównym celem projektu jest analiza wzorców przetrwania przedsiębiorstw w sytuacji znacznego zaburzenia strukturalnego. W tej sytuacji ważna jest zmiana stopnia nieefektywności alokacji czynników produkcji (zbyt duża lub zbyt mała relacja kapitału do pracy). Miało to miejsce w przypadku polskich przedsiębiorstw państwowych w momencie zmiany systemu gospodarczego z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej.
czytaj dalej


Method | Metodyka

In English: This is an empirical project (microeconometric), rooted in three strands of the literature: firm survival, privatization of SOEs and resources misallocation. During the course of the project we will conduct studies three types of analyzes. First, we intend to identify industry, cohort and regional extent of resource misallocation. Second, we aim to verify the link between the resource misallocation and growth within region and industry, decomposing the growth into part attributable to reducing misallocation and part attributable to total factor productivity (TFP) growth. The benchmark for TFP growth will be inferred from firm-level data on SOE incumbents from other CEECs and from firm-level data on private newly established firms (NEFs). Third, we hope to identify which firms should go into bankruptcy and which should not by the means of using the general link between region and industry-specific resource misallocation and unique data on the survival pre-transition SOE plants in Poland.
read more

Po polsku: Projekt ma charakter mikroekonometryczny, zakorzeniony w trzech nurtach literatury: dot. przetrwania przedsiębiorstw, prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych a także literatury dot. nieefektywnej alokacji czynników produkcji. W ramach projektu zamierzamy zidentyfikować sektorową, kohortową oraz regionalną skalę nieefektywności alokacji zasobów (NAZ). Użyjemy unikalnego zbioru danych jednostkowych o pełnym cenzusie zakładów państwowych sprzed roku 1989, jak również innych zbiorów jednostkowych z czasów transformacji i późniejszych w celu zmierzenia stopnia nieefektywnej alokacji czynników produkcji.
czytaj dalej


Intended contribution | Planowane efekty

In English: With the exception of Czech case – which followed a very specific privatization program – to the best of our knowledge there is no empirical analyses concerning the entire census of plant-level data. Given the poor representativeness for SOEs for early years of transition in survey-based studies, our analyses will be unique.
read more

Po polsku: Wedle naszej wiedzy, dotychczas nie przeprowadzono empirycznej analizy przedsiębiorstw państwowych na danych pochodzących z bazy o charakterze cenzusu. Wyjątkiem jest tutaj przypadek Czech, gdzie prywatyzacja miała bardzo specyficzny przebieg. Ze względu na słabą dostępność danych dla przedsiębiorstw państwowych w dostępnych zbiorów o charakterze ankietowym, proponowana analiza będzie unikalna. Ponadto, analiza obejmie naturalny eksperyment (transformację systemową), co pozwoli badać charakter reakcji na znaczące zaburzenie strukturalne.
czytaj dalej