30/12/2017
stas

To idzie młodość, młodość, młodość

Osoby młode (w wieku 15-24 lat) często znajdują się w trudniejszej sytuacji na rynku pracy niż osoby w wieku średnim. Stopa bezrobocia jest wśród osób młodszych wyższa, stopa zatrudnienia niższa a czas poszukiwania zatrudnienia dłuższy. Jednocześnie sytuacja osób młodych na rynku pracy jest też silnie zróżnicowana między krajami. Przykładowo stopa bezrobocia wśród osób młodych jest stosunkowo niska w Niemczech a bardzo wysoka w Hiszpanii czy też Grecji.

Istotnym czynnikiem wpływającym na sytuację osób młodych na rynku pracy jest czas poszukiwania przez nie pierwszego zatrudnienia. W naszym najnowszym artykule, który właśnie ukazał się w Gospodarce Narodowej, wykorzystując dane z Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) analizujemy czynniki wpływające na ten czas dla 17 państw. Uzyskane przez nas wyniki dla wszystkich tych państwa łącznie wskazują, iż czynnikami pozytywnie wpływającymi na czas poszukiwania pierwszego zatrudnienia (w sensie skrócenia tego czasu) są liczba lat poświęconych na edukację, płeć (mężczyźni mają krótszy czas poszukiwania niż kobiety), fakt odbycia stażu lub praktyk w przeszłości a także poziom wykształcenia matki (im wyższy tym krótszy czas poszukiwania). Z kolei czynnikami, które negatywnie oddziaływują na czas poszukiwania pierwszej pracy jest fakt posiadania przez kobiety dziecka przed zakończeniem edukacji oraz narodowość inna niż kraju zamieszkiwania.

Przeprowadziliśmy także analizę dla grup krajów wyodrębniając je na podstawie wysokości stopy bezrobocia. Również w tym przypadku uzyskane rezultaty wskazują na dodatni wpływ na czas poszukiwania pierwszego zatrudnienia lat poświęconych na edukację i płci (mężczyźni mają krótszy czas poszukiwania niż kobiety). Jednocześnie można wyciągnąć wniosek, że występuje istotne zróżnicowanie pomiędzy krajami w tym, jak indywidualne charakterystyki osób młodych przekładają się na czas znalezienia pracy.

Artykuł: Zgrzywa, Tyrowicz i Cichocki (2017), Czynniki wpływające na czas poszukiwania pierwszego zatrudnienia, Gospodarka Narodowa.