Projekt | Project

Objectives | Cel badania

In English: This project aims to analyse the intersectoral reallocation of workers, accounting for both industrial and ownership composition. We will use the quasi panel nature of Polish Labour Force Survey (LFS) to inquire the nature of these flows accounting for both direct job-to-job flows and indirect employment-unemployment-employment flows.
read more

Po polsku: Celem projektu jest weryfikacja hipotezy, iż dominująca rola czynników cyklicznych w determinacji skali i kierunku realokacji pracowników świadczy o opuszczeniu fazy transformacji i osiągnięciu przez polski rynek pracy fazy dojrzałości. Pierwszą fazę transformacji powinna charakteryzować realokacja systemowa, lecz wraz z jej postępem, przesunięcia pracowników pomiędzy sektorami powinny odzwierciedlać cykliczność procesów gospodarczych. Określenie empiryczne okresu, po którym dane potwierdzają hipotezę o dominującej roli czynników cyklicznych pozwoliłoby na pełniejsze zrozumienie procesów na rynku pracy w Polsce, szczególnie w kontekście jego zachowania w okresie ostatniego spowolnienia gospodarczego.
czytaj więcej


Method | Metodyka

In English: Using the entirety of the available LFS data and employing microeconometric techniques we will analyse intersectoral reallocation of workers in order to:

  • inquire the role of inflows and outflows for the observed behaviour of the employment rates and structure;
  • analyse the influence of these factors on individual wage patterns as well as their dispersion;
  • analyse the individual determinants favouring reallocation and the change of these factors across the phases of the business cycle.
read more

Po polsku: W oparciu o dane jednostkowe za lata 1995-2014 (powyższy zakres został wytyczony przez dostępność danych BAEL – dane wcześniejsze nie mają wystarczającej jakości) i z wykorzystaniem technik mikroekonometrycznych przeprowadzona zostanie analiza determinant realokacji sektorowej by zbadać:

  • znaczenie napływów/odpływów w obserwowanych zmianach sektorowej struktury zatrudnienia w Polsce;
  • wpływ powyższych przepływów na indywidualne wynagrodzenia i ich dyspersję;
  • indywidualne determinanty sprzyjające realokacji oraz ich zmiany w cyklu koniunkturalnym.
czytaj więcej

Intended contribution | Planowane efekty

In English: Upon completion of the project, we will produce a deliverable report which will contain all our results. In addition we plan to produce three publishable research papers (we intend to submit them to international peer-reviewed journals). This includes: (i) analysis of the size of intersectoral flows; (ii) analysis of the determinants of intersectoral flows and (iii) meta-analysis of literature.

Po polsku: Po zakończeniu projektu zostanie przygotowany raport zawierający wszystkie wyniki. Dodatkowo planujemy trzy publikacje naukowe: (i) badanie skali przepływów międzysektorowych; (ii) badanie determinant przepływów sektorowych i (iii) meta-analizę literatury.