Witamy | Welcome

Fundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii (FAME) została powołana latem 2015 r., by prowadzić funkcjonujące od 2011 r. ośrodek badawczy GRAPE (Group for Research in APplied Economics). Intencją FAME/GRAPE jest stworzenia środowiska sprzyjającego rozwojowi naukowemu młodszych i starszych adeptów ekonomii w Polsce. Założenie FAME było powodowane obserwacją, że choć pracownicy UW i SGH intensywnie współpracują naukowo (efektem tej współpracy jest GRAPE), współpraca instytucjonalna SGH i UW jest z przyczyn organizacyjnych i prawnych często utrudniona. Jako organizacja pozarządowa FAME/GRAPE może przyczynić się do złagodzenia tych trudności, tworząc forum dla ekonomistów z różnych ośrodków akademickich w Polsce forum do współpracy prac nad projektami naukowymi oraz do międzynarodowej współpracy naukowej. Finansowanie FAME/GRAPE jest niezależne od SGH i UW, podczas gdy wszystkie osiągnięcia naukowe (w tym m.in. publikacje na potrzeby oceny parametrycznej jednostki) pozostają przy almae matres współpracujących naukowców.


Foundation of Admirers and Mavens of Economics (FAME) has been originated in the summer of 2015 to operate research centre GRAPE (Group for Research in Applied Economics). The inception was motivated by the fact that although economists from these two institutions are eager to cooperate scientifically, the institutional straitjacket for the University of Warsaw and Warsaw School of Economics makes organizational cooperation prone to numerous hazards. As a non-governmental organization, FAME can help to alleviate these hardships, by forming a forum for economists from various academic institutions in Poland to co-work on scientific projects and reach out to international scientific cooperation.