Luki płacowe w kraju pochodzenia i w kraju docelowym na przykładzie kobiet imigrujących na amerykański rynek pracy

Jedną z istotnych przesłanek decyzji migracyjnej są różnice w płacach na domowym i docelowym rynku pracy. Różnice te wynikać mogą jednak nie tylko z względnej różnicy w produktywności czy ew. zapotrzebowania na kapitał ludzki. Istotną przyczyną może być także nierówność płac, np. ze względu na płeć. Tymczasem ekonomia behawioralna i psychologiczna dają silne przesłanki, by oczekiwać, ze grupa dyskryminowana w krajach o większej skali nierówności płacowych może akceptować wyższe luki płacowe także na docelowym rynku pracy. Wykorzystując oszacowania nierówności płacowych ze względu na płeć w krajach pochodzenia imigrantek w Stanach Zjednoczonych oraz oszacowania luk płacowych na amerykańskim rynku pracy poddajemy empirycznej weryfikacji tezę, że wysokość luki płacowej imigrantek zależy od (skorygowanych) luk płacowych doświadczanych przez kobiety w kraju pochodzenia. Otrzymane wyniki wskazują na brak korelacji pomiędzy lukami płacowymi na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych i w kraju pochodzenia.

Published version

2017
@article{gwozdz2017luki, title={Luki p{\l}acowe w kraju pochodzenia iw kraju docelowym na przyk{\l}adzie kobiet imigruj{\k{a}}cych na ameryka{\'n}ski rynek pracy}, author={Gw{\'o}{\'z}d{\'z}, Agnieszka and Tyrowicz, Joanna and van der Velde, Lucas and others}, journal={Bank i Kredyt}, volume={48}, number={3}, pages={327--342}, year={2017}, publisher={Narodowy Bank Polski} }