Zmienne pominięte a luka płacowa kobiet – wnioski z analizy uwzględniającej wydajność

Celem artykułu jest zmierzenie skali obciążenia oszacowań luki płacowej kobiet, w warunkach gdy wydajność nie jest obserwowalna. Korzystamy z unikatowych danych jednostkowych o wydajności i wynagrodzeniach dla 2 292 pracowników polskiej firmy zajmującej się handlem detalicznym w branży odzieżowej. Korzystamy z parametrycznych metod dekompozycji do oszacowania skorygowanej luki płacowej z uwzględnieniem i bez uwzględnienia miar wydajności. Wyniki wskazują, że obciążenie wynikające z pominięcia miar wydajności jest istotne statystycznie i wysokie w sensie ekonomicznym, w niektórych specyfikacjach zasadniczo zmieniając wnioskowanie o występowaniu nieuzasadnionej różnicy w wynagrodzeniach pomiędzy kobietami i mężczyznami. Większość oszacowań tzw. skorygowanej luki płacowej nie uwzględnia miar produktywności, głównie z uwagi na brak stosownych miar w dostępnych zbiorach. Choć nasze wyniki dotyczą tylko dla jednego przedsiębiorstwa, dają przesłanki by stwierdzić, że oszacowania, którymi posługuje się literatura, cechować może znaczne obciążenie.

Published version

2017
Anna Chojecka
@Article{chojecka2017zmienne, author={Anna Chojecka and Joanna Tyrowicz}, title={{Zmienne pominięte a luka płacowa kobiet - wnioski z analizy uwzględniającej wydajność}}, journal={Gospodarka Narodowa}, year=2017, volume={2}, number={288}, pages={29-43}, keywords={luka płacowa; wydajność; dekompozycja parametryczna}, doi={}, url={https://ideas.repec.org/a/sgh/gosnar/y2017i2p29-43.html} }