CCB LeadHERship

CCB LeadHERship

Astrid Kunze została zaproszona przez Izbę Handlową, aby porozmawiać o karierze i kobietach na najwyższych stanowiskach. Pełny program składał się z kilku prelegentów, w tym dyskusji. W wydarzeniu wzięło udział około 70 członków Izby Handlowej, w tym szefowie działów HR, menedżerowie na różnych szczeblach, pracownicy sektora prywatnego. Prezentacja Astrid Kunze była w języku norweskim i została przedstawiona w odpowiednim formacie, aby wyniki badań były dostępne dla szerszej publiczności. Rozpoczęła od przedstawienia problemu, jakim jest znaczna niedoreprezentacja kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych, również w Norwegii. Użyła statystyk dotyczących równowagi płci w zarządach oraz przywództwa na poziomie międzynarodowym i w Norwegii. Następnie omówiła potencjalne wyjaśnienia zrozumienia luki płciowej, w tym różnice w umiejętnościach i "szklany sufit". Potem omówiła potencjalne rozwiązania, takie jak strategiczne budowanie bardziej zróżnicowanej i inkluzywnej ścieżki kariery prowadzącej do najwyższego przywództwa.

 

 


Astrid Kunze was invited by the Chamber of Commerce to talk about careers and women in top position.The full program consisted of several speakers including discussion. The event was attended by approximately 70 members of the Chamber of Commernce including heads of HR, managers at different levels, employees in the private sector. The presentation of Astrid Kunze was in Norwegian and given in a appropriate format to make research results accessible to a broader audience. She started by showing the problem that is the remarkable underpresentation of women in top leadership positions, also in Norway. She used statistics on the gender balance in boards, as well as leadership internationally and in Norway. She then discussed the potential explanations for understanding the gender gap including differences in skills, and the glass ceiling. Then she discussed potential solutions through building strategically a more diverse and inclusive stream of careers leading to top leadership.

05/Sep/2023
Bergen, Norway
Astrid Kunze