Czy kobiety pomagają kobietom w europejskich firmach?

Czy kobiety pomagają kobietom w europejskich firmach?

Podczas ASSA w Nowym Orleanie przedstawiliśmy wyniki badania z naszego projektu EARHART o udziale kobiet w zarządach i w radach nadzorczych europejskich firm.

W głośnych badaniach Matsa i Miller (2011, 2013) przekonują, że obecność kobiet w radach nadzorczych sprzyja większej różnorodności płci w kierownictwie przedsiębiorstw. Tym tropem poszło 16 państw, które wprowadziły obowiązkowe parytety płciowe w radach nadzorczych spółek giełdowych. Tymczasem większość przedsiębiorstw nie jest notowana na giełdzie, nie podlega publicznej kontroli i regulacje dotyczące równości płciowej w radach niewzorczych ich nie dotyczą.

Dotychczasowe badania koncentrowały się głównie na spółkach giełdowych ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Japonii, Włoch i krajów BRIC. W przeciwieństwie do nich, zespół GRAPE sięgnął do unikalnej bazy obejmującej dane z dwóch dekad dla ponad 100 milionów prywatnych firm z 44 rozwiniętych i rozwijających się państw europejskich. W oparciu o nie zbadaliśmy wpływ kobiet zasiadających w radach nadzorczych na różnorodność zarządzania w firmach.

Co się okazało? Po pierwsze, kobiety są bardziej obecne w zarządach niż w radach nadzorczych. 60% firm nie ma żadnej kobiety w zarządzie, a ok. 70% w radzie nadzorczej. Po drugie, na przestrzeni lat udział kobiet rośnie, jednak obserwujemy znaczące różnice między państwami.

Nasze badania przynoszą też dwa zupełnie nowe wnioski. Pierwszy, że pozytywny wpływ kobiet zasiadających w radach nadzorczych na różnorodność płciową w kadrze zarządzającej ogranicza się do spółek notowanych na giełdzie i nie występuję w innych badanych firmach. Czyli, w przeciwieństwie do wcześniejszych badań, stwierdzamy że kobiety „nie pomagają” kobietom w europejskich przedsiębiorstwach. Powtarzamy badanie Matsy i Millera (2011, 2013) dla spółek giełdowych i pokazujemy, że dla spółek prywatnych, nienotowanych na giełdzie, nie ma związku między udziałem kobiet w radach nadzorczych, a różnorodnością płciową wśród kadry zarządzającej.

Po drugie, pokazujemy że nawet wśród firm notowanych na giełdzie, wcześniejsze wyniki badań wynikają z tokenizacji kobiet w zarządach. Jeśli wykluczyć przypadki zarządów, w których zasiada tylko jedna kobieta, również wśród spółek giełdowych nie obserwujemy wpływu na różnorodność płciową w kierownictwie firmy. Oznacza to, że do zwiększenia udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych nie uda się osiągnąć przez parytety płciowe tylko w radach nadzorczych (niewykonawczych). Niezbędne są do tego inne rozwiązania.

Podczas naszej sesji na ASSA2023 przedstawiono inne fascynujące badania. Francesca Truffa zaprezentowała wyniki badania o uczestnikach studiów MBA (okazuje się, że im większy udział kobiet wśród uczestników kursu, tym lepsze szanse na rozwój ich kariery). Alicia Modestino pokazała, że kobiety uczestniczące w seminariach na wydziałach ekonomicznych częściej niż mężczyźni traktowane są protekcjonalnie i wrogo. Shasha Wang mówiła o dysproporcjach płciowych na kierunkach ścisłych i przyrodniczo-technicznych, Leslie Sheng Shen o nierównościach płacowych, a Oluwasheyi Oladipo opowiedziała o segregacji płciowej w zawodach.

 

06/Jan/2023 - 08/Jan/2023
Nowy Orlean, Stany Zjednoczone