Gender Wage Inequality and women’s self-employment

Gender Wage Inequality and women’s self-employment

Czy nierówności płacowe na rynku pracy wypychają kobiety do samozatrudnienia? Korzystając z danych o działalności przedsiębiorczej kobiet i mężczyzn - reprezentatywnej ankiety Global Entreprenurship Monitor zaobserwowaliśmy pozytywną zależność między luką płacową a poziomiem samozatrudnienia kobiet, ale... również mężczyzn. Dodatkowo, dla mężczyzn korelacja z nierównościami płacowymi zawsze jest dodatnia, tymczasem jeśli weźmiemy pod uwagę kobiety, które przedsiębiorczość wybrały z braku lepszej alternatywy, zależność okazuje się nieistotna lub ujemna. Skąd taki nieoczywisty wynik? Generując kontrfaktyczny scenariusz dla kobiet - ich prawdopodobieństwa bycia samozatrudnioną, ale pod warunkiem, że jej decyzja byłaby podjęta zgodnie ze wzorcem zaobserowanym wśród mężczyzn o takich samych jak ona charakterstykach (wieku i wykształceniu), pokazaliśmy, że powodem różnic w wynikach jest różnych schemat wchodzenia do samozatrudnienia. Różnice mogą wynikać z ograniczeń zewnętrznych, np. braku równego dostępu do kapitału, ale nie z różnicy w charakterystykach między kobietami a mężczyznami. To badanie mieliśmy okazję zaprezentować w czasie sesji posterowej konferencji Royal Economic Society w Belfaście. Dziękujemy za wszystkie, intensywne rozmowy, komentarze i uwagi.

 

 

 


Do wage inequalities in the labor market push women into self-employment? Using data on entrepreneurial activity of women and men from the representative Global Entrepreneurship Monitor survey, we observed a positive relationship between the wage gap and the level of female self-employment, but also male self-employment. Additionally, for men, the correlation with wage inequalities is always positive, whereas if we consider women who chose entrepreneurship due to lack of a better alternative, the relationship turns out to be insignificant or negative. Why such an unexpected result? By generating a counterfactual scenario for women - their likelihood of being self-employed, but on the condition that their decision would be made according to the pattern observed among men with the same characteristics (age and education) - we showed that the reason for the differences in the results is a different pattern of entering self-employment. The differences may result from external constraints, such as unequal access to capital, but not from differences in characteristics between women and men. We had the opportunity to present this study during the poster session at the Royal Economic Society conference in Belfast. Thank you for all the intense discussions, comments, and feedback.