What can a company do to inspire diversity and inclusive worklife

What can a company do to inspire diversity and inclusive worklife

Astrid Kunze (NHH) wygłosiła online wykład z okazji Dnia Kobiet pt. „Co firma może zrobić, aby inspirować różnorodność i integracyjne środowisko pracy? Czego możemy nauczyć się z badań?”, zaproszona przez Oda-Mathem (prywatna firma w Norwegii), dla 120 uczestników. Rozpoczęła od pokazania problemu, jakim jest znacząca niedoreprezentacja kobiet na najwyższych stanowiskach kierowniczych, także w Norwegii. Użyła statystyk dotyczących równowagi płci w zarządach, a także przywództwa na poziomie międzynarodowym i w Norwegii. Następnie omówiła kwestię, dlaczego firmy dbają o DEI z perspektywy etyki biznesu, czyli sprawiedliwości, oraz z perspektywy wyników firmy, czyli efektywności.

 

 


Astrid Kunze (NHH) gave an online on Women’s day “What can a company do to inspire diversity and inclusive worklife? What can we learn from research?” invited by Oda-Mathem (private firm in Norway) given to 120 participants. he started by showing the problem that is the remarkable underrepresentation of women in top leadership positions, also in Norway. She used statistics on the gender balance in boards, as well as leadership internationally and in Norway. She then discussed the question why firms care about DEI from a business ethics, that is fairness, perspective and firm performance, or efficiency perspective.

08/Mar/2023 - 25/Jun/2024
Oslo, Norway