Creative Commons 4.0 już dostępne!

Creative Commons 4.0 już dostępne!

cc40-itshere-275

Jak informuje www.creativecommons.pl w dniu wczorajszy pojawiła się wersja 4.0 licencji Creative Commons.

Licencje CC pozwalają zastąpić tradycyjny model "Wszystkie prawa zastrzeżone" zasadą "Pewne prawa zastrzeżone". Przy publikacji autor zachowuje prawa autorskie, ale jednocześnie umożliwia kopiowanie i wykorzystawanie swojego dorobku (na ustalonych przez siebie zasadach).

Oto najważniejsze zmiany, jakie wprowadza wersja 4.0:

- licencje mają teraz jedną wersję międzynarodową (international – rysunek poniżej), ale są nadal dostępne w tłumaczeniach na języki tych krajów, w których działają oddziały Creative Commons. Jeśli chcesz skorzystać z wcześniejszych wersji licencji, dostosowanych do przepisów krajowych jurysdykcji, możesz nada to zrobić (linki wszystkich wersji będą zawsze działać, a wybierak pozwala na ich użycie za pomocą linku – punkt 2 na rysunku poniżej). Nowa międzynarodowa licencja jest jednak zgodna z polskim prawodawstwem;

- licencje obecnie obejmują prawa sui generis (prawa szczególne) do baz danych, które istnieją w niektórych państwach (w tym w Polsce, na mocy ustawy o ochronie baz danych), a które nie były uwzględnione we wcześniejszych wersjach – to oznacza, że zrzeczenie się określonych praw z pomocą licencji dotyczy także baz danych;

- licencje 4.0 zawierają zapisy, na mocy których Licencjodawca zrzeka się także ochrony swojego wizerunku, w zakresie w jakim pozwala na to miejscowe prawo;

- prostsze uznanie autorstwa: w wersji 4.0 wystarczy podawać informacje o autorze i licencji, nie jest wymagane podawanie tytułu utworu w informacji licencyjnej – jeśli równocześnie podajemy odnośnik do tego strony, na której wraz z utworem znajduje się jego opis. Podawanie tytułu jest nadal rekomendowane (we wcześniejszych wersjach był to obowiązek);

- możliwość nakazania przez licencjodawcę usunięcia informacji o jego autorstwie z określonych kopii utworu lub utworów zależnych – w przypadku, gdy nie chce być związany z określonym użyciem jego utworu. W wersjach 3.0 to uprawnienie dotyczyło jedynie utworów zależnych;

- 30 dni na usunięcie naruszeń licencji: od wersji 4.0 naruszenie licencji, tak jak wcześniej, oznacza automatyczne wygaśnięcie licencji względem licencjobiorcy, który ją naruszył. Licencja zostaje jednak przywrócona jeśli w ciągu 30 dni od ustalenia naruszenia zostanie ono naprawione;

- wreszcie, język oryginalnych, angielskojęzycznych licencji został znacząco uproszczony, podobnie jak ich struktura (będziemy dążyć do większej klarowności także tworząc polskie tłumaczenia licencji).

Źródło: iPiracy