Czy w Polsce oszczędza się inaczej niż w krajach OECD?

Czy w Polsce oszczędza się inaczej niż w krajach OECD?

Stopa oszczędzania polskiej gospodarki na poziomie około 17% PKB jest zbliżona do średniej dla krajów OECD. Od innych krajów rozwiniętych różni Polskę wyjątkowo gwałtowna zmiana struktury oszczędności prywatnych po roku 2000. O ile jeszcze w roku 2000 oszczędności firm i oszczędności gospodarstw domowych były równe, stopniowo coraz większy jest udział oszczędności sektora przedsiębiorstw, a co raz mniejszy gospodarstw domowych. W 2012 roku firmy oszczędzały już cztery razy więcej niż gospodarstwa domowe! Firmy mają bardzo duże oszczędności, których nie inwestują w pełni, a gospodarstwa domowe nie oszczędzają wystarczająco, aby uzyskać długofalowe bezpieczeństwo.

Aleksandra Kolasa i Barbara Liberda zbadały czynniki określające stopy oszczędzania sektora prywatnego w Polsce i OECD. Badanie pokazało, że główne czynniki wpływające na wielkość oszczędności prywatnych w Polsce to: poziom dochodów prywatnych i ich wzrost, stopa procentowa, relacja podaży pieniądza do PKB oraz oszczędności sektora rządowego, z reguły ujemne. Te czynniki działają zdecydowanie silniej na oszczędności prywatne w Polsce niż średnio w krajach OECD. Badanie stanowiło background paper dla Raportu Banku Światowego: Poland Saving for Growth and Prosperous Aging.

Determinants of saving in Poland: Are they different than in other OECD countries?
by Barbara Liberda and Aleksandra Kolasa

This paper studies the drivers of total private and household savings in Poland and compares them
to those in developed countries. To this end, the two types of saving regressions are estimated: one
based on an annual panel of OECD countries and the other using Polish quarterly time series.
Compared to an “average” OECD country, the Polish private and household saving rates are more
affected by the process of financial deepening. Moreover, they are also more sensitive to changes in
government and corporate savings.

Poland Saving for Growth and Prosperous Aging