Czym się różni licencja od umowy przeniesienia praw autorskich?

Czym się różni licencja od umowy przeniesienia praw autorskich?

Umowa licencyjna i umowa przeniesienia praw autorskich (zwane dalej licencją i umową przenoszącą) to dwie czynności prawne, wywołujące zupełnie inne skutki prawne. Obie umowy mogą mieć z kolei podobne skutki faktyczne, np. w odniesieniu do konsumentów (korzystających z utworu w celach niekomercyjnych) . Jednakże w odniesieniu do przedsiębiorców licencja i umowa przenosząca będą miały zwykle zupełnie inne skutki także na płaszczyźnie ekonomicznej. Przyjrzyjmy się zatem obu umowom.

Licencja

Umowa licencyjna nie powoduje przeniesienia praw autorskich, a jedynie rodzi powstanie po stronie nabywcy uprawnienia do korzystania z utworu (przedmiot umowy), na określonym terytorium i w określonym czasie. Licencjodawca nadal jest właścicielem praw autorskich, zgadza się jedynie na korzystanie z nich przez licencjobiorcę (nabywcę). Powstały stosunek prawny ma jedynie skuteczność względną, tj. pomiędzy stronami umowy. Treścią umowy są wymienione w umowie pola eksploatacji z określeniem miejsca, zakresu i czasy korzystania.Zgodnie z zasadą Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, nie można upoważnić do korzystania z utworu na polach eksploatacji, które nie istnieją teraz i powstaną w przyszłości - w takiej sytuacji zawrzeć nową umowę.

Licencja może być wyłączna i nie wyłączna.W pierwszym przypadku licencjobiorca zastrzega w umowie wyłączność korzystania z utworu na danym polu eksploatacji (umowa musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności) w drugim, częstszym przypadku brak jest takiego ograniczenia i licencjodawca może udzielić dane uprawnienie także innym osobom.

Umowa przenosząca prawa autorskie

Umowa przenosząca zawsze wymaga formy pisemnej. W przeciwnym przypadku jest nie ważna. Najważniejszą jednak różnicą w stosunku do licencji jest skuteczność umowy w stosunku do osób trzecich. Jako nabywcy praw wstępujemy w miejsce dotychczasowego autora, przysługują nam więc takie same roszczenia - np. roszczenie o zaprzestanie naruszenia czy roszczenie o odszkodowanie.  Umowa ta podlega tez wykładni uwzględniającej zasadę bezpieczeństwa obrotu, co nie ma zastosowania w przypadku umowy licencyjnej.

Dla zainteresowanych, więcej informacji na stronie serwisu prawnik-radzi.pl