Na tle innych krajów OECD Polacy pracują znacznie więcej

Na tle innych krajów OECD Polacy pracują znacznie więcej

Polska znajduje się na 6 miejscu wśród krajów OECD pod względem przepracowywanych rocznie godzin. Więcej pracuje się tylko w Meksyku, Chile, Korei Południowej, Rosji i Estonii. W porównaniu z najmniej pracującymi rocznie Niemcami różnica wynosi prawie 570 godzin, czyli ponad 14 tygodni pełnoetatowej pracy.

Choć w porównaniu do większości europejskich członków OECD w Polsce wciąż pracuje się znacznie więcej to jednak zauważalny jest trend zmniejszający tę różnicę – w porównaniu z rokiem 2000 liczba
przepracowanych rocznie godzin spadła w Polsce o około 5%, podczas gdy w pozostałych krajach europejskich obniżanie liczby godzin następuje w wolniejszym tempie.

Niezależnie od wieku czy płci w Polsce pracuje się podobnie, a cechy demograficzne są słabo związane z przepracowywaną liczbą godzin. Polacy w każdej grupie wieku pracują średnio między 38 a 41 godzin w tygodniu. Najwięcej, około 40,5 godziny, pracują osoby między 25-44 rokiem życia, a najmniej – osoby powyżej 55 roku życia. Możliwość dostosowania liczby godzin pracy dla osób starszych jest jednym z czynników pozytywnie wpływających na dłuższą aktywność zawodową w tej grupie wieku. W wielu krajach UE różnica między najwięcej pracującą grupą (zazwyczaj osoby w wieku 25-34) a osobami 55+ wynosi więcej niż w Polsce (np. w Irlandii, Wielkiej Brytanii, czy Holandii jest to ok. 4-5 godzin).

Analizując godziny pracy według wykształcenia można zauważyć, że w Polsce najwięcej godzin w tygodniu pracują osoby z wykształceniem zawodowym i średnim zawodowym, a najmniej osoby z wyższym wykształceniem. Zgodnie z danymi EU LFS 2012 podobnie sytuacja wygląda we Włoszech, a odwrotnie – w większości innych krajów Europy Zachodniej (przykładowo w Niemczech, czy Holandii osoby z wyższym wykształceniem pracują średnio o 5 godzin więcej).

W Polsce różnice w przeciętnym czasie pracy pomiędzy zawodami są znacznie mniejsze niż w UE-15. Przeciętny czas pracy w Polsce nie różni się znacząco pomiędzy osobami wykonującymi różne zawody. Znacznie większe zróżnicowanie w tym wymiarze obserwowane jest w krajach UE-15. Co więcej, trendy w czasie są odmienne – w Polsce godziny pracy są coraz mniej zróżnicowane między zawodami, podczas gdy w krajach UE-15 zróżnicowanie wzrosło. Różnica w godzinach pracy między najwięcej i najmniej pracującą grupą zawodową wynosi w Polsce około 5 godzin, podczas gdy w UE-15 jest to aż 16 godzin. W Polsce w okresie 2002-2012 omawiana różnica zmalała, a w UE-15 wzrosła, o około 2 godziny. Jeśli chodzi o liczbę przepracowywanych godzin, to tylko przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy pracują w Polsce tyle co ich odpowiednicy w UE-15. Wszystkie pozostałe grupy zawodowe pracują w UE-15 mniej niż w Polsce. Różnice w liczbie godzin są najbardziej znaczące dla pracowników przy pracach prostych, pracowników.