Start projektu InnoGrowth

Start projektu InnoGrowth

Współczesna makroekonomia zajmuje się badaniem właściwości cykli koniunkturalnych (recesje i boomy) oraz badaniem źródeł długookresowego wzrostu gospodarczego. Badania cykli koniunkturalnych zakładają najczęściej, że długookresowy wzrost jest egzogeniczny, to znaczy, że ma on stałe tempo niezależnie od decyzji gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i sektora publicznego. Z kolei badacze wzrostu długookresowego skupiają się najczęściej na skutkach decyzji aktorów ekonomicznych, przy założeniu, że wahania krótkookresowe nie występują.

Marcin podjął się zbadania wpływu krótkookresowych wahań na tempo długookresowego wzrostu gospodarczego i zaprezentował postępy w pracy na seminariach: wewnętrznym GRAPE, doktoranckim na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, oraz Katedry Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego WNE UW.

Poniżej można przejrzeć prezentację, która podsumowuje wstępne wyniki w tej dziedzinie uzyskane przed rozpoczęciem projektu NCN InnoGrowth. Zapraszamy do lektury!

Source: Marcin