New firm-level evidence of the dynamics of labour share in Poland.

New firm-level evidence of the dynamics of labour share in Poland.

Mieliśmy przyjemność zaprezentowania naszych wstępnych prac nad udziałem pracy w wartości produkcji w Polsce podczas sesji plakatowej (Ce)^2 Workshop 2022. Warsztaty (Ce)² były współorganizowane przez Centrum Analiz Ekonomicznych (CenEA, Polska) oraz Centre for Microdata Methods and Practice (CeMMAP, Wielka Brytania). Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za cenne uwagi, które poszerzyły nasz sposób myślenia o problemie i zasugerowały kilka interesujących rozszerzeń naszej obecnej pracy.

Mikrodane na poziomie firm pozwalają badaczom zagłębić się w wyjaśnianie dynamiki udziału pracy. Dane finansowe na poziomie firm o Polsce dostarczane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) są dostępne tylko dla niewielkiej grupy ekonomistów. Nasze badanie ma na celu dostarczenie szerszej publiczności bazy danych Orbis, która jest bogata w informacje o sprawozdaniach finansowych znacznej części polskich firm. Korzystając z tych danych, przedstawiamy ewolucję udziału pracy w wartości dodanej w Polsce, wraz z wydajnością pracy i wynagrodzeniami. Porównujemy nasze szacunki z danymi Growiec (2009) i rachunkami narodowymi. Stwierdzamy, że różne źródła danych generują różne poziomy wskaźników, jednak ich kształty pozostają podobne. Ponadto pokazujemy, jak skonstruować bazę danych przy użyciu danych Orbis i jak poprawić jej pokrycie za pomocą metod imputacji.

 


We had great opportunity to show our preliminary work on labour share in Poland at the (Ce)^2 Workshop 2022 poster session. The (Ce)² workshop was co-organised by Centre for Economic Analysis (CenEA, Poland) and the Centre for Microdata Methods and Practice (CeMMAP, UK). We are immensely grateful for valuable comments that broadened our way of thinking about the problem and suggested a few interesting extensions to our current work.

Firm level micro data allows researchers to dive deep in explaining the dynamics of labour share. Financial firm-level data about Poland provided by Central Statistical Office (CSO) is available only for a minor group of economists. Our study aim at providing to wider audience Orbis database, that is rich in financial statement information about substantial part of Polish firms. Using the data we present the evolution of labour share of value added in Poland, together with labour productivity and wages. We compare our estimates with Growiec (2009) and national accounts data. We find that different data source produce differing levels of indicators, however its shapes remain similar. Furthermore we show how to construct database using Orbis data and how to improve its coverage using imputation methods.