New firm-level evidence on the labour share in Poland.

New firm-level evidence on the labour share in Poland.

Konferencja naukowa im.  Profesora Zbigniewa Czerwińskiego była dla nas doskonałą okazją do zaprezentowania bieżących prac nad ewolucją udziału siły roboczej w Polsce na podstawie danych zbieranych z poziomu firm. Podczas tego wydarzenia mieliśmy niepowtarzalną okazję bliżej poznać badania prowadzone przez polskie środowisko ekonomistów.

Chociaż badania zjawisk gospodarczych na poziomie przedsiębiorstw mają kluczowe znaczenie dla polityki gospodarczej, dane ze spisów powszechnych i reprezentatywne próbki są rzadko dostępne w poszczególnych krajach. W naszym badaniu szacujemy udział płac w wartości dodanej za lata 1995-2019 na podstawie danych Orbis. W przypadku pokrywającego się okresu i próby porównujemy nasze szacunki z badaniami Jakuba Growca (2009), który oparł się na danych spisowych polskich firm, zatrudniających ponad 50 pracowników. Ponadto odwołujemy się do danych OCED StAN oraz rachunków narodowych. Po pierwsze okazuje się, że udział płac rósł od końca 2010 roku, po spadku na początku XXI wieku. Po drugie, wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) obserwujemy tendencję wzrostową udziału siły roboczej, chociaż jest on niższy wśród niż wśród firm zatrudniających 49+ pracowników. Ponadto zauważamy, że MŚP mają niezmiennie niewielki udział w łącznym udziale siły roboczej. Wniosek: zagregowany udział płac zaniża udział płac w większości firm, ponieważ w miarach zagregowanych dominuje udział płac największych firm.

Poniżej znajdują się slajdy z prezentacji. Wszystkie komentarze są mile widziane.

 


This one-day conference was great opportunity for us to present our ongoing work on evolution of labor share in Poland from firm-level data. During this event we had unique chance to know better the research conducted by Polish scientific community of economists.

While firm-level studies of economic phenomena are of key policy relevance, census data and representative samples are scarcely available across countries. In our study we obtain estimates of labor share for the period 1995-2019 from Orbis data. For the overlapping period and samples, we compare our estimates to Growiec (2009), who drew on census of Polish firms employing 50+ employees and we also refer to OCED StAN data and national accounts. We find new facts about labor share in Poland. First, we record that labor share recovered since late 2010s, after decline in early 2000s. Second, among SMEs we observe increasing trend in labor share, though it is lower among SMEs than among firms with 49+ employees. Furthermore we note that SMEs have consistently small contribution of to the aggregate labor share. Finally, we draw a conclusion that aggregate labor share understates labor share in most firms, since aggregate measure is dominated by labor share of the biggest firms.

The slides from the presentation are below. All comments are welcome.