InnoGROWTH

Info: 

Ilościowa analiza wpływu amplitudy i częstotliwości cykli koniunkturalnych na długookresowe tempo wzrostu gospodarczego oraz na dobrobytową analizę kosztów cykli koniunkturalnych.

Aby zweryfikować tę hipotezę, konstruuję model teoretyczny łączący obserwacje zarówno teorii innowacji wertykalnych (jakościowych), jak i horyzontalnych (produktowych). Model opiera się na monopolistycznej konkurencji heterogenicznych firm w otoczeniu stochastycznym, konkurujących jakością swoich produktów i liczących się z wejściem na rynek nowych konkurentów. O ile model deterministyczny ma rozwiązanie analitycznie, wersję stochastyczną należy rozwiązać poprzez znalezienie funkcji polityki poszczególnych firm za pomocą iteracji funkcji wartości, a następnie poprzez iterację zagregowanych rozwiązań metodą Gaussa-Seidla do osiągnięcia zbieżności. Zagregowane funkcje polityki zostają następnie ujęte w model typu DSGE, aby zanalizować efekty dobrobytowe w stochastycznym otoczeniu. Model jest skalibrowany na podstawie rocznych danych z opracowywanej przez U.S. Census Bureau bazy Longitudinal Research Database oraz danych kwartalnych z U.S. Bureau of Labor Statistics. Kalibracja ta pozwala na dobrobytową ocenę różnych polityk i otoczeń instytucjonalnych w gospodarce amerykańskiej. Sam model może być z powodzeniem użyty do analizy innych gospodarek, w tym polskiej, czym zajmie się stosowana część badania.


Quantitative analysis of the effects of the amplitude and frequency of the business cycle fluctuations. We will analyze long term effects of business cycles on growth and welfare.

In order to verify the hypotheses, I construct a theoretical model of endogenous growth, integrating insights both from the vertical and horizontal innovations theory, allowing for the heterogeneity between firms competing monopolistically in a stochastic environment with quality of their products, constantly facing the potential threat of new entrants. This dynamic setup is then solved numerically by finding the optimal policy functions of the firms using the value function iteration method. The individual solutions are then aggregated and reconciled using the Gauss-Seidel iterative algorithm. The solutions are then employed in a DSGE model that enables us to analyse welfare effects in a stochastic environment. The model is then calibrated by using the annual data from U.S. Census Bureau’s Longitudinal Research Database and quarterly data from U.S. Bureau of Labor Statistics. This allows for conducting a welfare comparison between different institutional settings and policy scenarios. This part of the research will provide the quantitative measures only for the U.S. economy. Moreover, the model can be readily employed in analysing other economies, including the Polish one, which will be the focus of the applied part of the project.

Budget: 

Źródło finansowania | Financing: Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 7

Projekt realizowany | Timeline: 03/2015 -- 09/2017

Kierownik | Principal Investigator: Marcin Bielecki

Budżet łączny | Total budget: 113 200 zł

 • wynagrodzenia dla podstawowych wykonawców | compensation to researchers: 60 000 zł
 • komputery i oprogramowanie | hardware and software: 10 000 zł
 • konferencje i inne wyjazdy | conference travels: 18 000 zł
 • materiały i usługi obce | usables and outsourced services: 8 000 zł
 • koszty pośrednie dla Wydziału Nauk Ekonomicznych | overheads for the Faculty of Economic Sciences: 8 600 zł
 • koszy pośrednie dla Uniwersytetu Warszawskiego | overheads for the University of Warsaw: 8 600 zł
Purpose: 

Głównym celem projektu jest rozbudowa i połączenie najnowszych osiągnięć w dziedzinie dynamicznej makroekonomii w modelu pozwalającym na zbadanie związku pomiędzy krótkoterminowymi fluktuacjami w cyklu koniunkturalnym a długookresowym wzrostem gospodarczym. Dzięki włączeniu odkryć w dziedzinie endogenicznego wzrostu do modeli dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej, używanych do analizy cykli koniunkturalnych. Szczególna uwaga poświęcona jest zachowaniu rynku pracy w otoczeniu monopolistycznie konkurujących, heterogenicznych firm. Dzięki zastosowaniu modelu poszukiwań na rynku pracy, badanie jest w stanie ocenić ilościowo dobrobytowe koszty realokacji na rynku pracy. Ponieważ neo-Schumpeterowskie modele endogenicznego wzrostu wskazują na możliwość długoterminowych korzyści płynących z umiarkowanej zmienności otoczenia biznesowego, badanie ma na celu znalezienie „złotej reguły” dla optymalnego wzrostu oraz rewizję poprzednich rekomendacji odnośnie polityki przemysłowej i polityki rynku pracy. Stosowana część projektu ma na celu kalibrację modelu dla gospodarki Polski i oszacowanie korzyści dobrobytowych wynikających z przejścia z obecnej polityki na rynku pracy na model typu flexicurity.

Pokażemy, iż niewielka amplituda cyklu koniunkturalnego podwyższa długookresowe tempo wzrostu dzięki przewadze pozytywnego efektu oczyszczania wśród firm. Ten rezultat jest wrażliwy na instytucjonalne uwarunkowania gospodarki, w szczególności na istnienie i wysokość barier wejścia dla nowych firm. W konsekwencji, występowanie cyklu koniunkturalnego prowadzi do obniżającej dobrobyt zmienności na rynku pracy. A zatem, istnieje dobrobytowe optimum pomiędzy korzyściami z szybszego wzrostu a kosztami zmienności na rynku pracy, które można wykorzystać, przechodząc na model flexicurity.

The main goal of the research is to combine recent developments in the dynamic macroeconomics literature into a unified framework in order to analyse the relationship between the short-term business cycle fluctuations and long-term growth. By integrating the insights of the endogenous growth literature into the business cycle analysis framework of the DSGE literature, the research aims to provide quantitative measures of the influence of short-term fluctuations on the long-term growth, and to aid the welfare analyses of the costs of business cycles. This is a key information for the macro-stabilizing policy. Special attention is given to the workings of the labour market in the monopolistically competing, heterogeneous firm setup. Thanks to the search-and-matching model of the labour market, the project will be able to provide the quantitative measure of welfare costs of labour market volatility. Since the prediction of the neo-Schumpeterian models of endogenous growth is that small short-term volatility may be beneficial for long-term growth, the research aims to find a “golden rule” of optimal growth and to reassess past industrial and labour policy recommendations. The applied part of the project aims to calibrate the model according to the Polish economy and to estimate the welfare improvement resulting from switching the current labour market policy to the flexicurity type model.

We will show that a small degree of the business cycle volatility improves the long-term growth rate due to the positive cleansing effect while the influence of other negative effects is smaller. This result is dependent on the specifics of the institutional setting of the economy, especially on the existence and height of entry barriers for new enterprises. Hence, even small business cycle fluctuations lead to an increase in labour market volatility, which is welfare deteriorating. Consequently, there is a welfare optimum between the gains from faster growth and losses from labour market volatility, that can be realised through the flexicurity type labour market policy.

W toku | Work in progress

 • Business cycles, innovation and growth: welfare analysis

  Endogenous growth literature treats deliberate R&D effort as the main engine of long-run technology growth. It has been already recognized that R&D expenditures are procyclical. This paper builds a microfounded model that generates procyclical aggregate R&D investment as a result of optimizing behavior by heterogeneous monopolistically competitive firms.

  I find that business cycle fluctuations indeed affect the aggregate endogenous growth rate of the economy so that transitory productivity shocks leave lasting level effects on the economy’s Balanced Growth Path. This result stems from both procyclical R&D expenditures of the incumbents and procyclical firm entry rates, and is in line with the empirical evidence on the negative impact of “missing generations” of firms on macroeconomic variables.

  This mechanism generates economically significant hysteresis effects, increasing the welfare cost of business cycles by two orders of magnitude relative to the one typically found by the business cycles literature. High welfare costs of business cycles and potential to affect endogenous growth create ample space for welfare improving policy interventions. The paper evaluates the effects of several countercyclical subsidy schemes and finds some of them welfare improving.

  Marcin
  Bielecki
 • Innovation and endogenous growth over business cycle with frictional labor markets

  This paper proposes a microfounded model featuring frictional labor markets that generates procyclical R&D expenditures as a result of optimizing behavior by heterogeneous monopolistically competitive firms. This allows to show that business cycle fluctuations affect the aggregate endogenous growth rate of the economy. Consequently, transitory shocks leave lasting level effects.

  This mechanism is responsible for economically significant hysteresis effects that increase the welfare cost of business cycles by two orders of magnitude relative to the exogenous growth model. I show that this has serious policy implications and creates ample space for  policy intervention. I find that several static and countercyclical subsidy schemes are welfare improving. 

  Marcin
  Bielecki
 • Long shadows of financial shocks: an endogenous growth perspective

  The Great Recession has resulted in a seemingly permanent level shift in many macroeconomic variables. This paper presents a microfounded general equilibrium model featuring frictional labor markets and financial frictions that generates procyclical R&D expenditures and replicates business cycle features of establishment dynamics. This allows demonstrating the channels through which productivity and financial shocks influence the aggregate endogenous growth rate of the economy, creating level shifts in its balanced growth path.

  I find that financial shocks are an important driver of the aggregate fluctuations and their influence is especially pronounced for establishment entry. Since the growth rate of the economy can in principle be affected by policy measures, I examine the macroeconomic and  welfare effects of applying several subsidy schemes.

  Marcin
  Bielecki