Wnioskowanie normatywne | Normative inference

Info: 

Istniejące metody wnioskowania o preferencjach społecznych w odniesieniu do polityk gospodarczych patrzą wstecz (ang. backward-looking): szacują ujawnione preferencje na podstawie przeszłych wyborów, następnie ekstrapolując je w przyszłość, by analizować rzeczywistość kontrfaktyczną. Wymagają one założenia stabilności preferencji w czasie (by umożliwić ekstrapolację) i homogeniczności (by umożliwić agregację). Nasza nowa metoda wnioskowania normatywnego patrzy w przyszłość (ang. forward-looking), wnioskując o preferencjach na podstawie wyceny instrumentów pochodnych na przyszłe aktywa. Z cen pochodnych papierów wartościowych można otrzymać tzw. jądro cenowe (ang. price kernel), tj. ściśle dodatni proces stochastyczny, który przewiduje ceny wszystkich, w tym także jak dotąd nieistniejących, przepływów pieniężnych. Kontrfaktyczne polityki, z niezaniedbywalnymi efektami dobrobytowymi, zmieniają faktyczną alokację, co powoduje, że wyjściowo oszacowane jądro cen staje się nieaktualne. Nasza metoda rozwiązuje ten problem, przy relatywnie niewymagających założeniach dotyczących preferencji. W miejsce szacowania przeszłych preferencji, nasza metoda wnioskowania o preferencjach rekonstruuje wielowymiarowe funkcje popytu wykorzystując informację zawartą w cenach instrumentów pochodnych na dane aktywo.  


Existing methods applied to infer social preferences over policies are backward looking – they estimate preferences from previous choices and extrapolate the revealed preferences over the future, counter-factual choice sets. Hence, they also implicitly assume that the consumers’ preferences are stable. Our novel proposed normative method is forward looking, instead. It draws heavily on the theory of asset pricing. In the absence of arbitrage, from prices of securities one can derive a pricing kernel, a strictly positive stochastic process that predicts the prices of all, possibly non-existing, cash flows. Counterfactual pricing predictions require constant allocation of consumption flows among agents. Counterfactual policies with non-negligible welfare effects necessarily alter the factual allocation, making the original pricing kernel obsolete. Thus the asset pricing methods cannot straightforwardly extend to welfare analysis. We will develop an alternative non-parametric method to rank economic policies implemented in future periods within settings with preferences that change arbitrarily over time. Instead of estimating historical demand functions and extrapolating them to future periods, our forward-looking method reconstructs multi-period demand by utilizing information contained in the prices of aggregate securities (i.e. derivatives of aggregate consumption).

Budget: 

Źródło finansowania | Financing: Narodowe Centrum Nauki, OPUS 15

Projekt realizowany | Timeline: 08/2018 -- 08/2021

Kierownik | Principal Investigator: Marek Weretka

Budżet łączny | Total budget: 380 846 zł

 • wynagrodzenia dla podstawowych wykonawców | compensation to researchers: 138 000 zł
 • stypendia dla młodych badaczy | scholarships for young scholars: 118 800 zł
 • komputery i oprogramowanie | hardware and software: 5 044 zł
 • konferencje i inne wyjazdy | conference travels: 25 600 zł
 • materiały i usługi obce | usables and outsourced services: 11 722 zł
 • koszty pośrednie dla FAME | overheads for FAME: 86 723 zł
Purpose: 

Celem tego projektu jest opracowanie nieparametrycznej metody wnioskowania o preferencjach społecznych na podstawie wyceny papierów wartościowych, nawet w warunkach niestabilności preferencji. Metoda ta zostanie zastosowana w praktyce, w odniesieniu do gospodarki o relatywnie niskim stopniu rozwoju finansowego. Głównym pytaniem badawczym tego projektu jest więc pytanie o granice uprawnionego wnioskowania przez analityka na podstawie bieżących cen aktywów. Stawiamy hipotezę, że rynkowa wycena instrumentów pochodnych jest wystarczająco informatywna, by wnioskować na ich podstawie o skutkach dobrobytowych szerokiej klasy polityk gospodarczych, nawet w warunkach niestabilności preferencji.


The objective of this project is to develop a non-parametric method to infer social preferences over policies from prices of securities in structurally unstable settings and apply it to the context of policy making, preferably in Poland. The method allows for a large class of economic environments: arbitrary efficient risk-sharing mechanisms, formal and informal, and consider a large class of policies. We will also allow agents to have non-stationary heterogeneous preferences. The central research question of this project is what an analyst can infer from factual prices – effectively, a single observation of the future multi-period aggregate demand – about social preferences over economic policies. We formulate a hypothesis that market level data on derivatives traded in financial markets is sufficiently informative to generate accurate welfare predictions regarding arbitrary economic policies even in setting with structurally unstable preferences.

Opublikowane | Published

 • Slope-takers in anonymous markets | AEJ: Microeconomics

  We present a learning-based selection argument for Linear Bayesian Nash equilibrium in a Walrasian auction. Endowments vary stochastically; traders model residual supply as linear, estimate its slope from past trade data, and periodically update these estimates. With quadratic preferences, this learning process converges to the unique LBN. In an example with non-quadratic preferences, it converges to a steady state close to a particular equilibrium of the corresponding deterministic setting; strategies played are not an equilibrium, but utility sacrificed is negligible. Anonymity and statistical learning therefore support use of LBN under quadratic utility, and motivate a related concept under non-quadratic utility.

  Marek
  Weretka
 • An ordinal theorem of the maximum | Economic Theory

  This paper extends the notion of equivalent variation, Hicks (1939) to an abstract decision problem. It also provides a modern, ordinal variant of the maximum theorem, Berge (1963) that formulates the assumptions in terms of underlying preferences and demonstrates the continuity of the classic preference-based welfare indices (i.e., the equivalent and compensating variations) as well as the upper hemicontinuity of the choice correspondence. We then apply the theorem to the relevant economic problems.

  Marek
  Weretka
 • Normative inference in efficient markets | Economic Theory

  This paper develops a non-parametric method to infer social preferences over policies from prices of securities when agents have non-stationary heterogeneous preferences. We allow for arbitrary efficient risk-sharing mechanisms, formal and informal, and consider a large class of policies. We present a condition on the distribution of aggregate wealth that is necessary and sufficient for the revelation of social preferences over a universal set of policies. We also provide a weaker condition that is sufficient for revelation of social preferences for an arbitrary finite collection of policies.
   

  Marek
  Weretka

W toku | Work in progress

 • Welfare measurements with heterogeneous agents

  The canonical infinite horizon framework with heterogeneous consumers, used in macro and financial literature, lacks a preference-based welfare index that produces consistent normative predictions for different policies. In particular, the classic preference-based indices, such as equivalent or compensating variations, do not aggregate and they are not additive on the set of policies. This paper offers a positive result. We show that for arbitrary heterogeneous von Neumann Morgenstern preferences with common discount factor, an equivalent (compensating) variation is nearly additive and admits a representative agent representation, as long as consumers are patient. Therefore, this index generates consistent quantitative comparisons of welfare effects in a wide variety of problems studied in the macro and finance literature. These problems include, among others, predictions regarding welfare impacts of fiscal or monetary policies, costs of real business cycles, or welfare costs of policies implemented in financial markets. 

  Marcin
  Dec
  Marek
  Weretka