EARHART closing event

EARHART closing event

Wydarzenie zamykające projekt EARHART odbyło się w siedzibie NHH w Bergen. Omówiliśmy wszystkie artykuły napisane w ramach projektu i wymieniliśmy się doświadczeniami. Program obejmował obszerną prezentację Bazy Danych o Różnorodności Płci w Zarządach. Ponadto zespół NHH zaprezentował swoje prace dotyczące różnorodności w zespołach założycielskich i praktyk rekrutacyjnych w norweskich startupach. Program obejmował także prezentację badań nad efektami rozprzestrzeniania się różnorodności płci w zarządach oraz implikacjami różnorodności dla równości płac ze względu na płeć oraz wyników firm. Zespół miał również okazję zastanowić się nad potencjalnymi przyszłymi badaniami związanymi z uprzedzeniami ze względu na płeć przy wdrażaniu sztucznej inteligencji w środowisku akademickim. 

 

 

Slajdy z warsztatów:

 

 


The closing event of the EARHART project took place at NHH headquarters in Bergen. We discussed all the papers written in the project, and exchange experiences. The program involved an extensive presentation of the Gender Board Diversity Database. Further, the NHH team presented their work on founding team diversity and hiring practices in Norwegian startups. The program also included the presentation of research on gender board diversity spillovers, and the implications of diversity for gender wage equality as well as firm performance. The team had also an opportunity to think about potential future resarch related to gender bias in AI implementation in the academia. 

 

 

The slides presented during the workshop are available here: