Fiscal and welfare effects of pro-natalist and health policies

Info: 

Celem badania jest ocena w długim i średnim okresie ekonomicznych skutków zmian dzietności oraz długości trwania życia w dobrym zdrowiu. Poprzez opracowanie scenariuszy zmian dzietności i długości trwania życia w dobrym zdrowiu oraz odpowiedniego modelowania makroekonomicznego w oparciu o model OLG zrealizowany zostanie cel badania obejmujący zweryfikowanie następujących hipotez badawczych.

H1: Wzrost dzietności (np. na skutek polityki prorodzinnej) może w średnim i długim terminie przynieść korzyści ekonomiczne przewyższające koszty prowadzenia polityki pronatalistycznej.

H2: Wzrost długości trwania życia w dobrym zdrowiu (będący efektem inwestycji w profilaktykę i opiekę zdrowotną dotyczącą wybranych chorób) może poprzez zmianę preferencji wobec pracy kolejnych generacji osób w wieku niemobilnym złagodzić negatywny wpływ zmian struktury ludności na finanse publiczne i ogólny poziom dobrobytu.

Zarówno czynniki wpływające na liczbę posiadanych dzieci jak i czynniki wpływające na poprawę stanu zdrowia kolejnych generacji (i co za tym idzie możliwość wydłużania wieku aktywności na rynku pracy) będą kształtować przyszłe zmiany wydatków publicznych oraz poziom dobrobytu.

Budget: 

Źródło finansowania | Financing: Narodowe Centrum Nauki, SONATA 7
Kierownik | Team leader: dr Paweł Strzelecki
Projekt realizowany | Timeline: 04/2015 do 04/2019
Budżet łączny | Total budget: 278 002 zł

 • wynagrodzenia dla wykonawców | compensations of investigators: 95 800 zł
 • wynagrodzenia dla asystentów badawczych | scholarship of research assistants:  54 00 zł
 • komputery i oprogramowanie | hardware and software: 25 000 zł
 • konferencje i inne wyjazdy | conferences and business trips: 28 800 zł
 • inne (materiały, strona internetowa, publikacja) | consumables, website, visibility: 17 000 zł
 • koszty pośrednie dla Uniwersytetu Warszawskiego | overheads to University of Warsaw: 20 588 zł
 • koszty pośrednie dla Wydziału Nauk Ekonomicznych | overheads to Faculty of Economics: 20 588 zł
Purpose: 

W projekcie skonstruowane zostaną scenariusze alternatywne wobec projekcji demograficznej GUS, dzięki czemu możliwe będzie oszacowanie wpływu tych komponentów na sytuacje fiskalną i dobrobyt. Scenariusze alternatywne dotyczyć będą zmian w dzietności i oparte zostaną o mikrosymulacje, by zapewnić realistyczność analizowanych wariantów. Modelowane będą bezpośrednio czynniki wpływające na zmiany współczynników dzietności. W oparciu o te scenariusze skutki fiskalne i dobrobytowe oszacowane zostaną z wykorzystaniem modelu OLG (tzw. nakładających się pokoleń ang. overlapping generations), który pozwala na porównanie zmian w gospodarce i dobrobycie kohort w scenariuszach bazowym i alternatywnym. By uwzględnić fakt, że wzrost dzietności (przejściowo) obniża podaż pracy, model OLG zostanie rozszerzony o wewnątrzkohortową heterogeniczność ze względu na płeć. Poza tym, mikrosymulacje posłużą także modelowania zmian w prawdopodobieństwach pozostania w dobrym zdrowiu według wieku, dzięki czemu możliwe będzie otrzymanie zmiennej w czasie i specyficznej dla grupy wieku preferencji dla czasu wolnego. Łącznie, rozszerzenie modelu OLG o decyzje życiowe (tj. dzietność, podaż pracy w niejednorodnym gospodarstwie domowym) oraz o heterogeniczną preferencję względem pracy pozwoli zweryfikować, jak duże korzyści fiskalne i dobrobytowe można uzyskać z polityk pronatalistycznych i wzrostu długości trwania życia w dobrym zdrowiu. Te szacunki pozwolą na zweryfikowanie, jakiej skali wydatki obecnie znajdują uzasadnienie ekonomiczne w długim okresie.

Zastosowanie modeli mikrosymulacyjnych pozwoli na skonstruowanie wiarygodnych alternatywnych ścieżek prognoz demograficznych. Zastosowanie modelu OLG pozwala ocenić wpływ zmian struktur demograficznych i rodzaju systemu emerytalnego na rynek pracy, finanse publiczne i dobrobyt w Polsce, także z uwzględnieniem efektów redystrybucji międzypokoleniowej.

W ramach tego obszaru jak dotąd realizowane są trzy projekty badawcze. Pierwszy z nich – „Ostatni rok życia Europejczyka” – finansowany przez Narodowe Centrum Nauki i kierowany przez dr Małgorzatę Kalbarczyk-Stęclik i dr Annę Nicińską zakończył się w grudniu 2014 r. Drugi z nich – „Early Retirement Reform” – finansowany przez Bank Światowy we współpracy z Instytutem Badań Strukturalnych i realizowany przez dr Pawła Strzeleckiego i dr hab. Joannę Tyrowicz zamknięto w styczniu 2015 r. Trzeci projekt – „Fiskalne i dobrobytowe efekty polityk pro-rodzinnych i stopniowej poprawy zdrowia ludności” – jest trzyletnim przedsięwzięciem realizowanym pomiedzy kwietniem 2015 r. i kwietniem 2018 r. pod kierownictwem dr Pawła Strzeleckiego i finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.


There are three projects in this line. The first one – „The Last Year of Life in Europe” has been financed by Narodowe Centrum Nauki, and headed by Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik and Anna Nicińska has concluded in December 2014. The second one – „Early Retirement Reform” received funding from The World Bank in a micro-grant program implemented by Instytutem Badań Strukturalnych. It was implemented by Paweł Strzelecki and Joanna Tyrowicz and was concluded in January 2015. The third project Trzeci projekt – „Fiscal and welfare effects of pro-natal and health policies” – is a three-year enterprise to be realized between April 2015 and April 2018 with Paweł Strzelecki as the leading investigator and Narodowe Centrum Nauki as funding institution.

Opublikowane | Published

 • Health, disability and labour force participation trends in Poland | Gospodarka Narodowa

  The article presents the results of the decomposition of the changes in the age profiles of percentages of disabled people and labor force participation rates (LFPR) using the age-period-cohort (APC) decomposition. The aim of the analysis is the separation of long-term (cohort-specific) and short-term (period-specific) tendencies to verify hypotheses about the positive impact of the increasing human capital of new cohorts in the population on health and LFPRs. Calculations have been made on quasi-panel data constructed from the Polish Labor Force Survey (PLFS) database for the period 1995–2017. The results show that the improving health of people of pre-retirement age was very loosely connected with the gains in their labor force participation. The lower share of people with disability benefits and the improving LFPRs of disabled people have played a relatively minor role in explaining the change in the total LFPR in the economy as the vast majority of the positive changes in the labor supply were due to changes in the behavior of people without disabilities. Finally, the results of the APC decomposition do not confirm the hypothesis about the simultaneous generational changes in LFPRs and disability during the analyzed period

   

  Paweł
  Strzelecki
 • Fiscal and welfare effects of raised fertility: OLG model estimates | Population and Development Review

  In the context of the second demographic transition, many countries consider rising fertility through pro-family polices as a potentially viable solution to the fiscal pressure stemming from longevity. However, an increased number of births implies private and immediate costs, whereas the gains are not likely to surface until later and appear via internalizing the public benefits of younger and larger population. Hence, quantification of the net effects remains a challenge. We propose using an overlapping generations model with a rich family structure to quantify the effects of increased birth rates. We analyze the overall macroeconomic and welfare effects as well as the distribution of these effects across cohorts and study the sensitivity of the final effects to the assumed target value and path of increased fertility. We find that fiscal effects are positive but, even in the case of relatively large fertility increase, they are small. The sign and the size of both welfare and fiscal effects depend substantially on the patterns of increased fertility: if increased fertility occurs via lower childlessness, the fiscal effects are smaller and welfare effects are more likely to be negative than in the case of the intensive margin adjustments.

  Joanna
  Tyrowicz
  Krzysztof
  Makarski
  Magda
  Malec