Fragility of the pension system reforms

Info: 

Celem projektu jest zbadanie, jaką rolę odgrywa niespójność czasowa polityki gospodarczej w determinowaniu stabilności reform systemu emerytalnego. Dążymy do zweryfikowania trzech głównych hipotez. Po pierwsze, sugerujemy, że stabilność RSE jest w dużym stopniu określona przez decyzję o rodzaju domknięcia fiskalnego reformy (H1). Po drugie, postulujemy, że przez niespójność czasową polityki gospodarczej wyborcy mogą porzucić RSE nawet wtedy, gdy jest ona dobrobytowo korzystna, co powoduje niestabilność reform (H2). Po trzecie, niespójność czasowa polityki gospodarczej może wpływać na ocenę dobrobytową RSE, wpływając na normatywną ocenę czy RSE powinna być w ogóle wdrażana (H3).


The objective of this project is to inquire the role that the time inconsistency of economic policy plays in determining the stability of pension system reforms. We aim to verify three main hypotheses. First, we propose that the stability of PSR is largely driven by the decision concerning the fiscal closure rule to the reform (H1). Second, we positively hypothesize that voters may abandon even welfare enhancing PSF due to time inconsistency of economic policy, making the reforms fragile (H2). Third, time inconsistency of the economic policy may affect welfare evaluation of PSR, thus yielding normative recommendation on whether PSR should be implemented at all (H3).

Budget: 

Źródło finansowania | Financing : Narodowe Centrum Nauki, OPUS 7

Projekt realizowany | Timeline : 04/2015 – 04/2018

Budżet łączny | Total budget: 303 216 zł

 • wynagrodzenia dla podstawowych wykonawców | compensation to researchers: 106 800 zł
 • wynagrodzenia dla asystentów badawczych | compensation to research assistants: 54 000 zł
 • komputery i oprogramowanie (m.in. licencje Fortran) | hardware and software (including Fortran): 15 500 zł
 • konferencje i inne wyjazdy | conference travels: 45 000 zł
 • materiały + promocja | consumables + visibility: 33 964 zł
 • koszty pośrednie dla Wydziału Nauk Ekonomicznych | overheads for the Faculty of Economics: 23 976 zł
 • koszy pośrednie dla Uniwersytetu Warszawskiego | overheads for the University of Warsaw: 23 976 zł
Purpose: 

Projekt składa się z serii teoretycznych rozszerzeń do modelu OLG opracowanego w Hagemejer, Makarski i Tyrowicz (2013). Podstawowy model analizuje przejście z systemu repartycyjnego o zdefiniowanym świadczeniu (DB PAYG) do systemu zdefiniowanej składki (DC), z możliwym uwzględnieniem części kapitałowej. W naszej pracy okazało się, że rodzaj domknięcia fiskalnego ma duże znaczenie przy ocenie ogólnego efektu dobrobytowego RSE. Poprzednio nie zajmowaliśmy się problemem wyboru wariantu domknięcia, ani jego powiązaniem z ekonomią polityczną. Rozszerzenia będą dokonywane w trzech krokach w celu weryfikacji postawionych hipotez.

Ad H1: Nasze poprzednie badania wykazały, że o ile wzrost bieżącego opodatkowania jest korzystniejszy niż wzrost długu publicznego z punktu widzenia ogólnego efektu dobrobytowego, to akumulacja długu pozwala na swobodniejszą redystrybucję międzypokoleniową, przy niewielkiej stracie efektywności. Nie badaliśmy innych możliwych domknięć reform systemów emerytalnych, jak np. zmniejszenie wysokości składek, dostosowań wydatków rządowych, etc., gdyż w warunkach polskich nie były one politycznie realne, choć należą do rozwiązań rozważanych w innych krajach. W istocie problem włączenia struktury wydatków rządowych dla modelowania dobrobytowego jest obecnie pionierskim kierunkiem w nurcie modelowania DSGE.

Ad H2: Niedawne przesłanki empiryczne sugerują, że reformy systemów zabezpieczenia społecznego są odwracane w poszczególnych krajach. Stawiamy hipotezę, że nawet jeśli reformy te były dobrobytowo korzystne, mogły zostać porzucone w procesie politycznym wskutek niespójności czasowej polityki gospodarczej. Pomimo płynących z reformy korzyści dobrobytowych, w przypadku jej niestabilności racjonalni agenci mogą zagłosować przeciwko jej kontynuacji. Zazwyczaj RSE wiążą się z krótko- (lub średnio-) okresowymi kosztami, które zwracają się w długim okresie. Wobec niespójności czasowej polityki, agenci mogą zagłosować za odwróceniem reformy, zanim poniosą jej koszty. Dodatkowo, heterogeniczność wewnątrz kohort (np. różnice w dochodach czy koszcie głosowania, etc.) sprawia, że strategie głosowania stają się jeszcze bardziej wyrafinowane i trudniejsze w modelowaniu. Korzyści z zarzucenia reformy mogą także zależeć w kluczowy sposób od wybranego domknięcia fiskalnego. Według naszej wiedzy, nie istnieją modele uwzględniające tę możliwość: literatura ekonomii sektora publicznego zajmująca się RSE do tej pory koncentrowała się na wykonalności reform, a nie ich stabilności.

Ad H3: Biorąc pod uwagę możliwą niestabilność reform systemów emerytalnych spowodowaną niespójnością czasową, rozważamy, czy wobec tego wdrożenie reformy jest optymalną strategią. Chcemy przeanalizować, w jaki sposób koszty i korzyści z RSE zmieniają się po uwzględnieniu niespójności czasowej polityki gospodarczej. Jeżeli istnieje niepewność odnośnie utrzymania RSE, gospodarstwa domowe zapewne w inny sposób dostosują swoje wybory podaży pracy i oszczędności, zmieniając rachunek korzyści z RSE. Efekty równowagi ogólnej mogą wykreować błędne koło, które jeszcze mocniej podkopie stabilność reform, gdyż oszczędności i podaż pracy gospodarstw domowych może w niepełny sposób reagować na kreowane przez RSE bodźce. Naszym celem jest ocena, na ile ta niepewność zmienia efekty dobrobytowe reform.


This project involves a sequence of theoretical extension to an OLG framework developed by Hagemejer, Makarski and Tyrowicz (2013). The original framework encompasses a reform of a pension system from a defined benefit pay-as-you-go system (DB PAYG) to a defined contribution (DC) one, with or without a capital prefunded pillar. Our earlier work shows that fiscal closures matter for the overall welfare effects of the reform, but we did not tackle explicitly the choice of fiscal policy and the linked political economy aspect. The extensions will go in three main steps, in response to the formulated hypotheses.

For H1: We have shown in previous research that although contemporaneous taxation is preferable to public debt in terms of welfare, the former allows more  intergenerational redistribution, whereas the efficiency loss is small. We have not tested for other fiscal closures, e.g. reduction of contribution rates; adjustment in government expenditure, etc. - they were not viable policy options in the case of Poland, but are often considered in other countries. Indeed, a meaningful inclusion of government expenditure structure in welfare modelling is currently at the frontier of innovation in DSGE modelling.

For H2: Recent empirical evidence suggest that the social security reforms are reverted in some countries. We hypothesize that even if social security reform is welfare improving it can still be abandoned in the political process due to time inconsistency of economic policy. Rational agents, even if reform is individually welfare enhancing, may find it preferable to vote against it if the reforms is unstable. Usually, PSR involves short (or medium) term costs that are compensated with long term benefits. Therefore, due to time inconsistency, agents may vote to revert the reform before the cost of it mount. Additionally, within cohort heterogeneity (e.g. due to income, cost of voting, etc.) makes individual voting strategies even more complex and its modelling – more challenging. The benefits of abandoning the reform may also crucially depend on the selected fiscal closure. To the best of our knowledge, no such models exist: literature on political economy of PSR so far focused on viability rather than its stability.

For H3: Given the discussed above fragility of PSR due to time inconsistency, we ask whether it is optimal to introduce the reform. We want to see how the cost and benefits analysis of social security reform changes if one takes into account time inconsistency of economic policy. If there is uncertainty about PSR, individual adjustment in terms of labor supply and savings is likely to be different, thus altering the benefits of the PSR. The general equilibrium effects may create a vicious cycle, undermining further the stability of the PSR. Since savings and labor supply may respond incompletely to the incentives from PSR. Our goal is to evaluate how this uncertainty affects the welfare effects of PSR.

Systemy emerytalne

 • Ustawodawca (nieumyślnie) skonstruował system emerytalny tak, że jest on stale niezbilansowany. To znaczy, że w budżecie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest i będzie zawsze za mało pieniędzy na wypłaty należnych emerytur. Brakujące środki musi finansować budżet państwa. Co jest problemem w ustawie o emeryturach i rentach wypłacanych z FUS, na podstawie której działa system emerytalny?

 • Polska się zestarzeje, zanim zdąży się wzbogacić – przed takim wyzwaniem właśnie stajemy. Co to znaczy ilościowo?

Opublikowane | Published

 • Welfare effects of fiscal policy in reforming the pension system | Journal of Economic Dynamics and Control

  Pension system reforms imply substantial redistribution between cohorts and within cohorts. They also implicitly affect the scope of risk sharing in societies. Linking pensions to individual incomes increases efficiency but reduces the insurance motive implicit in Beveridgean systems. The existing view in the literature argues that the insurance motive dominates the efficiency gains when evaluating the welfare effects. We show that this result is not universal: there exist ways to increase efficiency or compensate the loss of insurance, assuring welfare gains from pension system reform even in economies with uninsurable idiosyncratic income shocks. The fiscal closure, which necessarily accompanies the changes in the pension system, may boost efficiency and/or make up for lower insurance in the pension system. Indeed, fiscal closures inherently interact with the effects of pension system reform, counteracting or reinforcing the original effects. By analyzing a variety of fiscal closures, we reconcile our result with the earlier literature. We also study the political economy context and show that political support is feasible depending on the fiscal closure.

  Joanna
  Tyrowicz
  Krzysztof
  Makarski
  Oliwia
  Komada
 • Political (in)stability of funded pension systems | Journal of Economic Dynamics and Control

  We analyze the political stability social security reforms which introduce a funded pillar (a.k.a. privatizations). We consider an economy populated by overlapping generations and intra-cohort heterogeneity, which introduces a funded pillar. This reform is efficient in Kaldor-Hicks sense and has political support. Subsequently, agents vote on abolishing the funded system, capturing the accumulated pension wealth, and replacing it with the pay-as-you-go scheme, i.e. “unprivatizing” the pension system. We show that even if such reform reduces welfare in the long run, the distribution of benefits across cohorts along the transition path implies that “unprivatizing” social security is always politically favored. We conclude that property rights definition over retirement savings may be of crucial importance for determining the stability of retirement systems with a funded pillar. 


  Some ideas underlying this paper were originally started as a part of MODELLING project, but with the time, it evolved in terms of research question. Now, it has a new theoretical setup, and it features heterogeneous agents framework.


  The full replication package may be found in this GitHub repository.

  Joanna
  Tyrowicz
  Krzysztof
  Makarski
  Oliwia
  Komada
 • On welfare effects of increasing retirement age | Journal of Policy Modelling

  We develop an OLG model with realistic assumptions about longevity to analyze the welfare effects of raising the retirement age. We look at a scenario where an economy has a pay-as-you-go defined benefit scheme and compare it to a scenario with defined contribution schemes (funded or notional). We show that, initially, in both types of pension system schemes the majority of welfare effects comes from adjustments in taxes and/or prices. After the transition period, welfare effects are predominantly generated by the preference for smoothing inherent in many widely used models. We also show that although incentives differ between defined benefit and defined contribution systems, the welfare effects are of comparable magnitude under both schemes. We provide an explanation for this counter-intuitive result.

  An earlier version of this text was circulated under a title "Does social security reform reduce gains from increasing the retirement age?". This earlier version was coauthored by Karolina Goraus.

  Joanna
  Tyrowicz
  Krzysztof
  Makarski
 • Illusory gains from privatizing social security when reform is politically unstable | Peace Economics, Peace Science and Public Policy

  With compulsory funded public social security systems, pension savings constitute a large stock of assets. In this paper we consider an economy populated by overlapping generations, which may decide about abolishing the funded system and replacing it with the pay-as-you-go scheme (i.e. unprivatizing the pension system). We compare politically stable as well as politically unstable reforms and show that even if the funded system is overall welfare enhancing, the cohort distribution of benefits along the transition path may turn privatizing social security politically unsustainable.

  Joanna
  Tyrowicz
  Krzysztof
  Makarski
 • Redystrybucja wewnątrzpokoleniowa w systemie emerytalnym | Gospodarka Narodowa

  Wykorzystanie wspólnych tablic dalszego oczekiwanego trwania życia przy obliczaniu wysokości emerytury w systemie zdefiniowanej składki skutkuje subsydiowaniem przeciętnie dłużej żyjących kobiet przez krócej żyjących mężczyzn. Celem artykułu jest oszacowanie skali tej redystrybucji. Przeprowadzono symulacje oparte na modelu nakładających się pokoleń z obowiązkowym repartycyjnym systemem zdefiniowanej składki oraz heterogeniczności w ramach kohorty. Uwględniono również wydłużanie się dalszego oczekiwanego trwania życia, zgodnie z projekcjami demograficznymi. Zastosowanie wspólnych tablic życia skutkuje redystrybucją w kierunku kobiet na poziomie ok. 0,5-0,7%, wyrażoną za pomocą ekwiwalentu konsumpcji jako procent konsumpcji mężczyzn w cyklu życia. Taka skala redystrybucji w ramach systemu emerytalnego w bardzo niewielkim stopniu rekompensuje kobietom dyskryminację na rynku pracy. 

  Magda
  Malec