Demographic transition and change of economic structure

Info: 

W ostatnich latach problemowi nierówności występujących w społeczeństwie poświęca się coraz więcej uwagi – nie tylko w sferze politycznej i medialnej, ale przede wszystkim w sferze naukowej. Zbadanie źródeł występujących nierówności wydaje się być jedynym sposobem na skuteczne ich zwalczanie za pomocą celowanych polityk państw dobrobytu. Temat wydaje się być bardzo szeroki, ale jego rozbicie na mniejsze zagadnienia może być właściwym wyborem na drodze do pełnego zrozumienia problemu. Choć współcześnie zachodzące procesy demograficzne oraz zmiany strukturalne są często wymieniane jako kluczowe aspekty analiz przemian gospodarczych, szczególnie dla krajów transformacji ustrojowej, to te zagadnienia są pomijane w kontekście badań nad źródłami nierównościami. Nad tymi aspektami chcielibyśmy się skupić podejmując się analizy występujących nierówności i ich konsekwencji dla funkcjonowania rynków pracy, systemów emerytalnych i inwestycji w kapitał ludzki.

W ramach projektu chcielibyśmy przede wszystkim znaleźć odpowiedź na pytanie do jakiego stopnia przemiany demograficzne oraz zmiany strukturalne są odpowiedzialne za obserwowane nierówności. Jeżeli tak, to czy można stwierdzić, że to nie zmiany sposobu funkcjonowania rynku pracy, a właśnie demografia, zmiany strukturalne i związane z nimi realokacja są źródłem nierówności.  Dodatkowo chcielibyśmy przeanalizować te wyniki w kontekście ekonomii politycznej i zbadać jak przemiany rynku pracy wpływają na demokratyczne decyzje dotyczące rozległości działania państwa dobrobytu. W związku z tym, że decyzje o wyjściu z rynku pracy w okolicach wieku emerytalnego, bezpośrednio związane z przemianami strukturalnymi, dla osób starszych mogą pełnić bardzo ważną rolę w kontekście występujących nierówności, ten aspekt zostanie uznany jako parametr polityki państwa dobrobytu.


In recent years the problem of rising inequalities in the society draws more and more public attention - not only by the politicians and journalist, but above all it becomes the matter of science. Examining sources of existing inequalities seems to be the only way to effectively address the problem by using the targeted policies of welfare states. Subject appears to be very wide, but splitting it into smaller matters may be the right choice on the way to a full understanding of the problem. Although ongoing demographic processes and structural changes are often cited as key aspects of the analysis of economic changes, especially for the countries that underwent political transformation, these issues are ignored in the research on the sources of inequalities. Therefore, we would like to focus on these aspects while undertaking the analysis of existing inequalities and their consequences for the functioning of labor markets, pension systems and investment in human capital.

In the project, firstly we would like to answer the question to what extent demographic and structural changes are responsible for the observed inequality. If so, it can be stated that not the change of the functioning of the labor market, but demographics, structural changes and the associated reallocation are the main sources of inequality. In addition, we would like to analyze these results in the context of political economy and examine how changes in the labor market affect the democratic decisions regarding the extent of the operation of the welfare state. In this sense, the decision to exit the labor market near the ​​retirement age, what is directly related to the structural changes, can play a very important role in the context of existing inequalities for elderlies. Thus, the retirement age will be considered as a parameter of the welfare state policy.

Budget: 

Projekt realizowany wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w ramach współpracy badawczej pomiędzy FAME i SGH. Kierownikiem projektu jest Krzysztof Makarski.

Źródło finansowania | Financing : Narodowe Centrum Nauki, OPUS 

Projekt realizowany | Timeline : 07/2017 – 06/2020

Budżet łączny | Total budget: 403 721 zł (SGH: 201 241 zł oraz FAME: 202 480 zł)

 • wynagrodzenia dla podstawowych wykonawców | compensation to researchers: 116 000zł)
 • wynagrodzenia dla asystentów badawczych | compensation to research assistants: 144 000 zł
 • komputery i oprogramowanie | hardware and software : 21 100 zł 
 • konferencje i inne wyjazdy | conference travels: 29 600 zł
 • materiały + promocja | consumables + visibility: 14 405 zł
 • koszty pośrednie dla SGH | overheads for WSE: 44 940 zł
 • koszty pośrednie dla FAME | overheads for FAME: 37 576 zł
Purpose: 

Skonstruujemy skalibrowany do danych model nakładających się pokoleń. Tego typu modele od wielu lat są powszechnie używane do oceny skutków wprowadzanych reform, w tym między innymi do zmian w systemie emerytalnych. Zastosowanie modelu tej klasy do analizy zmian demograficznych i strukturalnych będzie podejściem innowacyjnym i dużym wkładem w rozwój dziedziny. Wykorzystanie modelu pozwoli oszacować zyski i straty niektórych reform, które w procesie transformacji ustrojowej wprowadzono w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w szczególności tych, które dotyczyły dostępu do wcześniejszych emerytur czy rozszerzenia dostępu do edukacji wyższej. Dzięki temu będziemy mogli zabrać głos w gorącej debacie dotyczącej źródeł oraz kierunków zmian nierówności w krajach rozwijających się i metod ich przeciwdziałania. 


We construct an overlapping generations model, calibrated to the data. For many years this type of models are widely used to evaluate the effects of reforms, including changes in the pension system. The application of  this class of model to analyze the demographic and structural changes will be an innovative research approach and great contribution to the development of the field. The use of the model will evaluate the gains and losses of the reforms, which in the process of political transformation was introduced in Poland and other countries of Central and Eastern Europe, in particular those related to access to early retirement and increasing access to higher education. As a result, we will be able to take part in the ongoing debate on the sources and trends of inequality in developing countries and methods of their counter.

Opublikowane | Published

 • Inequality in OLG economy with endogenous structural change | Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics

  We study the evolution of income and wealth inequality in an economy undergoing endogenous structural change with imperfect labor mobility. Our economy features two sectors: services and manufacturing. With faster TFP growth in manufacturing, labor reallocates from manufacturing to services. This reallocation is slower due to labor mobility frictions, which in turn, raises relative wages in services. As a result, income inequality is higher. Moreover, we study the impact of structural change on wealth inequality. Its economic intuition is more ambiguous. On the one hand, increased income dispersion implies increased dispersion in the ability to accumulate wealth across individuals. On the other hand, younger workers who hold the least assets are the most mobile across sectors. Their incomes are improved, which boosts their savings, which works towards equalizing wealth distribution. The consequence of these changes can by only verified with a computational model. To this end we construct and an overlapping generations model with two sectors: manufacturing and services. Our model also features heterogeneous individuals. With our model we are able to show how structural change affected the evolution of income and wealth inequality in Poland as of 1990.%Furthermore, we argue that the effects of structural change are stronger in economies undergoing a demographic transition.

  Krzysztof
  Makarski
  Joanna
  Tyrowicz
 • Preference for redistribution during structural change with labor mobility frictions | European Journal of Political Economy

  Thorough structural change occurs periodically across world economies. In a parsimonious overlapping generation setup with political economy, we present a novel result: structural change not only exacerbates the rise in inequality but also strengthens the preference for redistribution. Labor mobility frictions are instrumental in this mechanism.

  Krzysztof
  Makarski
  Joanna
  Tyrowicz

W toku | Work in progress

 • Structural change and inequality in general equilibrium

  We study the evolution of wealth inequality in an economy undergoing structural change. Economic intuition hints that structural change should imply increased income inequality, at least transiently. Economic intuition is more ambiguous for the effects on wealth inequality. On the one hand, increased dispersion in incomes implies increased dispersion in the ability to accumulate wealth across individuals. On the other hand, workers experience greater uncertainty, which may push them to more precautionary savings, which works towards equalizing wealth distribution. The net effect of these two opposing forces is essentially an empirical question. We build an overlapping generations model which features heterogeneous sectors and workers. Using this model, we quantify the role of demographics and the structural change in the evolution of wealth inequality in Poland as of 1990.

  Krzysztof
  Makarski
  Joanna
  Tyrowicz
  Jan
  Lutyński
 • Markups, labor market inequality and the nature of work

  We demonstrate the importance of distinguishing between the traditional use of labor for production, versus alternative uses of labor for overhead, marketing and other expansionary activities, for studying the distribution of both factor income and labor income. We use our framework to assess the impact of changes in markups on the overall labor share and on labor income inequality across occupations. We identify the production and expansionary content of different occupations from the co-movement of occupational income shares with markup-induced changes in the labor share. We find that around one-fifth of US labor income compensates expansionary activities, and that occupations with larger expansionary content have experienced the fastest wage and employment growth since 1980. Our framework can rationalize a counter-cyclical labor share in the presence of sticky prices and can be used to study the distributional effects of demand shocks, monetary policy and secular changes in competition.

  Piotr
  Żoch